5% הנחה למזמינים מהאתר

תקנון האתר

דף הבית > תקנון האתר

תקנון האתר

 1. כללי
  • חלקים מהאתר (כהגדרתו להלן) ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד.
  • אתר yalarent.com (להלן: "האתר") הינו אתר אינטרנט הנמצא בבעלותה הבלעדית של רפאל נדלן יעוץ והשקעות בע"מ (להלן: "החברה"). האתר מספק, בין היתר, מידע אודות נכסי הנופש של החברה (להלן "הנכסים״), השירותים הניתנים על ידי החברה או מי מספקיה, המחירים, המבצעים ועוד. כמו כן, במסגרת האתר ניתן להזמין חופשות ושירותים נלווים, כמפורט באתר, ובכפוף להוראות תקנון זה.
  • הזמנת החופשות האמורות (להלן: "החופשות"), באמצעות האתר תעשה כמפורט בתקנון זה. מובהר כי הזמנת החופשות הינה הליך מחייב לכל דבר ועניין והינה שקולה להזמנת חופשה בכל אמצעי אחר, מול מחלקת אינטרנט/הזמנות של החברה.
 1. תנאי השימוש באתר:
  • כל הנכנס לאתר ו/או כל הרוכש ו/או המעוניין לרכוש חופשה באמצעות האתר (להלן: "המשתמש"), מצהיר ומתחייב כי הוא מודע לתקנון זה, קרא אותו, הבין את האמור בו ומסכים להוראותיו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה במישרין ו/או בעקיפין, כנגד החברה ו/או האתר ו/או מי ממפעיליו / או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי
   מטעמם.
  • המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר זה אך ורק לשם הזמנת ורכישת שירותים ו/או קבלת מידע. למען הסר ספק מובהר בזאת כי חל איסור לעשות באתר כל שימוש, למעט כמפורט בתקנון זה וכי החברה שומרת על כל זכויותיה בעניין זה. יובהר כי שימוש לא חוקי באתר זה ו/או במידע המופיע בו מפר זכויות יוצרים או חוקים אחרים הקשורים בו.
  • החברה לא תהא אחראית על תוכנו ומהותו של המידע המוצג והמפורסם באתר ומטעם החברה, בכל הקשור למידע שמקורו בצדדים שלישיים כלשהם. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או האתר בשל כך.
  • כל התמונות המוצגות באתר הנן לשם המחשה בלבד- יתכנו הבדלים ושינויים בין מראה הנכסים בתמונה לבין מראם במציאות. יצוין עם זאת, כי החברה עושה את מירב המאמצים על מנת להציג תמונות עדכניות המשקפות את הנכסים באופן מדויק.
  • החברה זכאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה, לשנות מעת לעת תקנון זה, תנאי השימוש באתר, מבנה האתר, תוכנו, מראהו, לרבות היקפם וזמינותם של השירותים המוצעים בו, וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו. תוקפם של השינויים האמורים יהא מיום פרסומם באתר, אלא אם נקבע אחרת במפורש.
  • החברה ו/או ממפעילי האתר ו/או מבעליו ו/או ממנהליו ו/או עובדיו ו/או מי מהם או מטעמם, לא יישאו בכל אחריות לשרת, אשר באמצעותו עובד האתר, לרבות לכך שהשרת האמור יהיה נקי מווירוסים ו/או מרכיבים אחרים אשר עלולים לפגוע במחשב האישי של המשתמש בעת הגלישה לאתר ו/או רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או כל שימוש אחר באתר ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מי ממנהליו ו/או מעובדיו ו/או מי מטעמם בקשר עם פגיעות כאמור.
  • החברה אינה אחראית לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם כתוצאה מכישלון ו/או עיכוב מכל מין או סוג שהוא, אשר יגרם כתוצאה משימוש באתר ו/או מניסיון לשימוש כאמור, לרבות שימוש לצרכי הזמנת שירותים ו/או מידע ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם האמור.
  • החברה אינה אחראית לכל פעילות בלתי חוקית שתתבצע, ככל שתתבצע, על ידי מי מהמשתמשים באתר ו/או כל גורם אחר שאין לה שליטה עליו.
  • האתר עושה שימוש בקבצי cookies (״קוקיז״), בעצם השימוש באתר מאשר הגולש לחברה את השימוש בהם.
  • לחברה הזכות למנוע או להפסיק את גישתו של כל משתמש לכל חלק שהוא באתר ולמשתמש לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה כגד החברה בעניין זה.
  • כל סכסוך ו/או מחלוקת בקשר עם תקנון זה ו/או האתר, אם וכאשר תתעורר, תברר בישראל, על פי דיני מדינת ישראל בלבד ובבתי המשפט המוסמכים בעיר ראשל״צ בלבד.

 

 1. הזמנה באתר:
  • משתמש המעוניין לרכוש שירותים באמצעות האתר יידרש להזין את מלוא הפרטים כנדרש באתר (להלן: "פרטי הרכישה").
  • החברה אינה אחראית, במישרין או בעקיפין, למקרה בו פרטי הרכישה לא נקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או אחרת המונעת מהמשתמש לרכוש שירותים באמצעות האתר.
  • בעלי האתר ו/או מי ממפעיליו ו/או מי מבעליו ו/או מי מנהליו ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים לטעות הנעשית על ידי המשתמש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות אך לא רק, טעות בבחירת חבילת הנופש, תאריך, מספר מיטות, ארוחות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי המשתמש דרך האתר והמשתמש מצהיר בזאת כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה בעניין זה.
  • מובהר בזאת כי הקשת פרטי רכישה כוזבים הינה עבירה פלילית וכי החברה תהא זכאית לנקוט בכל האמצעים העומדים לה על פי כל דין נגד מגישי פרטים כוזבים. לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר, למפעיליו ו/או מי מטעמם.
  • ההזמנות באתר יעשו באמצעות כרטיס אשראי בתוקף, בבעלות המזמין בלבד. יובהר כי אין החברה אחראית לשימוש בלתי חוקי בכרטיסי אשראי.
  • האתר מיועד להזמנות של לקוחות פרטיים ואינו מיועד להזמנות קבוצתיות של למעלה מ-3 נכסים לאותה תקופה. מומלץ לעשות זאת דרך מחלקת המכירות של החברה, לקבלת הצעה משתלמת.
  • החברה רשאית שלא לאשר את בקשת ההזמנה מכל סיבה שהיא, על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי צורך להסברים. ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כנגד החברה בעניין זה.
  • אנו עושים הכל על מנת לשמור על סודיות הלקוח ומתחייבים לא להעביר את פרטי האשראי לצד ג׳ אלא בהוראת בית דין.
 • מבצעים:
  • המחיר המוצג באתר הינו המחיר המשוקלל לאחר 5% הנחה.
  • יובהר כי יתכן שמבצעים, קופונים, חבילות והצעות מיוחדות כמו גם שיתופי פעולה שהרשת עורכת מעת לעת, שנעשים מטעמה או בשיתוף צד שלישי (כגון גרופון או אתר חיצוני אחר), ומפורסמים באמצעי המדיה, לא יופיעו באתר ויינתנו למימוש דרך מחלקת ההזמנות הטלפונית בלבד.
  • במידה ובידי הלקוח קוד קופון או זיכוי בתוקף, ניתן לעשות בהם שימוש בעת ההזמנה, בהתאם לתנאי המימוש שלהם.
  • אין כפל מבצעים והנחות אלא אם צוין אחרת באופן ספציפי.

 

 1. שינויים וביטולי הזמנות:
  • שינוי ו/או ביטול הזמנה: שינוי או ביטול הזמנה קיימת לא ניתן טכנית לבצע ישירות באתר. לקוח אשר ביצע הזמנה וברצונו לשנותה, יעשה זאת טלפונית מול מחלקת הזמנות בטלפון שמספרו
   077-9897996.
  • מדיניות ביטולים- ראו קישור
  • ביטול הזמנה יזום: החברה רשאית שלא לאשר את ההזמנה או לבטלה, מכל סיבה שהיא – בתוך 3 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה. בכל מקרה של ביטול ו/או אי אישור ההזמנה שנעשו ביוזמת החברה, תודיע החברה על כך למזמין בכתב לדוא״ל שמסר בעת ההזמנה או טלפונית. לא אושרה הזמנה על ידי החברה- לא יתבצע כל חיוב של עלות ההזמנה. בוטלה הזמנה על ידי החברה – יבוצע החזר מלא של עלות ההזמנה, במקרה והחיוב בוצע בפועל,  לאמצעי התשלום עימו התבצעה ההזמנה. המזמין מוותר מראש על כל טענה כנגד החברה בעניין זה.
  • ״ביטול עסקה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010 וחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981" – ניתן לבטל הזמנה (בהתאם לתנאי הביטול) בפניות דרך האתר או בטלפון 079-5111397. הכל בהתחשב בתנאי הביטול ובכפוף למסירת פרטים מזהים מלאים של ההזמנה.
 1. שעות כניסה ויציאה:
  • כניסה לנכסים: החל מהשעה 15:00 או 16:00 כמפורט באישור ההזמנה.
  • יציאה מהנכסים: בשעה 10:00 או 11:00 כמפורט באישור ההזמנה.
  • השהות בנכס תחל מהיום הראשון המפורט בהזמנה החל משעת הכניסה ועד שעת העזיבה ביום היציאה.
 1. תנאי אירוח והוראות שימוש בנכס (להלן ״מדיניות אירוח״): במהלך תהליך הצ׳ק אין יידרש האורח לחתום על מסמך ״מדיניות אירוח וחוקי הבית ברשת יאלהרנט״ שעיקריו:
  • אחריות: במהלך שהותו, הלקוח אחראי בלעדי לשימוש בבית הנופש, על כלל שטחו, סביבתו ומתקניו (בריכה, ברביקיו, טרמפולינה ככל וקיימים בנכס). הלקוח יישא בעצמו בכל האחריות הנובעת כתוצאה מהשימוש בהם. בנוסף, האורח יישא באחריות הבלעדית לכל נזק שיגרם לנכס, סביבתו ומתקניו כתוצאה משימוש לא סביר. על האורח להקפיד על כללי זהירות ולהשגיח על ילדים קטנים בכל עת.
  • בריכה/ ג׳קוזי בנכסים בהם קיימים:
   • השימוש בבריכות וג'קוזים הינו באחריות האורח בלבד.
   • אין לאפשר לילדים לשהות באזור הבריכה לבדם. כל כניסת ילד לבריכה הינה בלווי מבוגר בתוך הבריכה.
   • אין להוסיף לבריכות ולג'קוזים סבון או כל חומר מקציף אחר. הדבר פוגע באיכות המים והכימיקלים המאזנים, ויגרום למים להיות עכורים.
   • אין לשבת או להישען על כיסוי הבריכה/ ג׳קוזי- הם אינם יציבים.
   • חל איסור מוחלט לגעת במכשור/ תפעול הבריכה לרבות מילוי מים, ריקון מים, פתיחת חדר משאבות וכו'.
  • בע״ח: אין להכניס בעלי חיים, אלא אם התקבל אישור לכך מראש מהחברה וההזמנה כללה בע״ח.  באם מכניסים בע״ח לאחר אישור, האחריות עליו על האורח בלבד. והאורח יהיה אחראי לכל נזק באם יגרם.  בהתאם למדיניות אירוח בע״ח.      
  • ציוד ומכשור בבית: אין להוציא ציוד מבית הנופש, או להעבירו בין יחידות שונות (גם אם באותו מבנה), לרבות מגבות, כלי מטבח ושלטים. אין לנתק כבל חשמל/ וידאו מהטלוויזיות שבנכס. באחריות האורח להחזיר ביציאה את הבית למצב בו הוא קבל אותו. כל שלט טלוויזיה/ כבלים/ מזגן נמצא בחדרים כפי שהוא קיבל במעמד הכניסה לנכס. כל נזק שיעשה לציוד משימוש לא סביר או כל חוסר בציוד שיתגלה לאחר העזיבה הינו באחריות האורח ויגרור אחריו חיוב כספי.
  • רעש ומוזיקה: השוכרים מתחייבים לשמור על השקט בהתאם לחוק. אין להרעיש כלל בין 14:00-16:00 ולאחר השעה 23:00,כולל רעשי ילדים. חל איסור מוחלט על שימוש ברמקולים מכל סוג או גודל בנכס ו/או בשטחו. חל איסור מוחלט להשמיע מוזיקה בחצר/ מרפסת הנכס בכל שעה. והיה ותגיע משטרה למקום בעקבות תלונות על רעש או עניינים פליליים כאלה או אחרים יהיה רשאי המשכיר לפנות את האורחים מהנכס ללא החזר כספי לרבות דמי פיקדון. עברה על סעיף זה תגרור חיוב של 1,000 ₪ מסכום הפיקדון כרטיס האשראי. בנוסף לכך יהיה אחראי האורח לשלם כל קנס שיתקבל על רעש.
  • אין להכניס לדירה אדם נוסף לאירוח או ללינה או לשמירת חפצים מעבר לנקוב בהזמנה.
  • עישון: חל איסור מוחלט לעשן בפנים הנכס (כולל סיגריות, נרגילות וכל אמצעי עישון אחר), אזורי עישון הינם מרפסות וחצרות בלבד. עבירה על כלל זה תגרור חיוב של 1,000 ₪ מסכום הפיקדון/ כרטיס האשראי.
  • שימוש במנגל יעשה אך ורק על ידי מנגל גז שסופק על ידי החברה ובאזור בו הוא ממוקם, חל איסור מוחלט על הזזת המתקן או שימוש במנגל גחלים. אם לא קיים מנגל גז בדירה- השימוש במנגל אסור באופן מוחלט.
  • ניקיון: ריקון הפסולת הוא לפחים המיועדים לכך בלבד. אין לזרוק בדלי סיגריות/ לכלוך/ פסולת וכד' מחלונות, מרפסות או חצרות הנכס. אין להשאיר שקיות פסולת בכניסה לבית/ דירה.
  • הלקוח יצהיר שהובא לידיעתו כי בכל מקרה של הפרה של איזו מההוראות הנ"ל יחויב הלקוח לעזוב את המתחם לאלתר, ויובהר כי הלקוח יחויב במלוא החיוב הכספי, ולא יהיה על החזר כספי חלקי ו/או מלא מצד החברה. כמו כן, במידה ויגרם נזק כלשהו לנכס או תתבצע עבירה על חוקי הבית, יחויב הלקוח בסכומים המפורטים בסעיפים הרלוונטיים.
 1. שונות:
  • ביצוע ההזמנה הוא על בסיס מקום פנוי בלבד.
  • החברה זכאית לבטל או לשנות את תנאי קבלת ההזמנות, וכן את כל המחירים המתפרסמים באתר בכל עת ולמשתמש לרבות, לאחר שבוצעה ההזמנה ,לא תהיה כל תביעה ו/או טענה ו/או דרישה בעניין זה. גם במידה והחברה תדרוש ממנו תוספת מחיר לאחר ביצוע ההזמנה.
  • המחירים המפורסמים באתר הנם בשקלים חדשים, לאחר הנחה ומשוקללים כולל דמי הניקיון. למעט בנכסים באילת, כל המחירים כוללים מע״מ.
  • בכל מקום בו נקובים המחירים באתר בדולרים יחושב הסכום לתשלום על פי שער הדולר היציג שנקבע על ידי בנק ישראל ליום התשלום, יום ההזמנה דרך האתר או מועד תחילת השהייה בנכס לפי הגבוה מבניהם.
  • הזמנה ואירוח ילדים ונוער מתחת לגיל 18 יתאפשרו רק בליווי מבוגרים מעל גיל 30.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לארח כל מבקש מתחת לגיל 30 או לגבות פיקדון על פי ראות עיניה.
  • חישוב המחיר בהתאם לכמות אורחים בכל נכס ויש להזינה במדויק בעת הזמנת החופשה. כל אורח מעבר לכמות הבסיסית הכלולה בכל נכס, בהתאם למספר חדרי השינה בו, כוללת תשלום נוסף (משוקלל במחיר המופיע באתר בעת מילוי הפרטים).
  • על המשתמש להקפיד על אמיתות הנתונים והדיוק בפרטים בעת הכנסת הנתונים בביצוע ההזמנה. החברה לא תהא אחראית לטעות מכל מין וסוג שהוא שתעשה על ידי הרוכש בהקלדת פרטי הרכישה, לרבות טעות בבחירת הנכס, תאריך, מספר מיטות וכן כל שירות אחר שיוזמן על ידי הרוכש דרך האתר.
  • במידה וימצאו באתר קישורים (להלן: "לינקים") לאתרי אינטרנט אחרים (להלן: "האתרים המקושרים"). הקישורים האמורים נועדו לנוחות המשתמש ולמטרה זו בלבד. החברה אינה אחראית ללינקים ו/או לאתרים המקושרים ו/או למידע המופיע בהם, לתוקפם, נכונותם וחוקיותם. כל שימוש ו/או כניסה ללינקים ו/או לאתרים המקושרים הנם על אחריותו הבלעדית של המשתמש.
 1. בעלות וזכויות יוצרים
  • זכות היוצרים באתר וכל מודול אחר הקשור עם האתר הנם קניינה הבלעדי של החברה בלבד.
  • אין להעתיק, להפיץ, לפרסם למכור, לצלם או לשנות את המידע המופיע באתר או חלק ממנו, ללא הסכמה בכתב של החברה. ההוראה חלה בין אם המידע או חלקו הינם בבעלות החברה ובין אם בבעלות צד שלישי.
  • לחברה שמורות כל זכויות היוצרים באתר ובתמונות בו, באורח בלעדי והיא שומרת לעצמה את הזכות לסגור את האתר או לשנותו בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
  • על מנת לקשר ו/או להציג את האתר yalarent.com  באתרים אחרים, יש לפנות לחברה לצורך קבלת אישור בכתב. מובהר כי החברה רשאית לסרב לכך מכל סיבה שהיא ומבלי צורך לנמק.

חופשה נעימה!