5% הנחה למזמינים מהאתר

Holiday contest as a gift

Holiday contest as a gift

מתארחים באחד מבתי הנופש שלנו? משתפים תמונות וסרטונים מהחופשה? 
תייגו אותנו ואולי תקבלו חופשה נוספת מתנה מאיתנו!

מה צריך לעשות?

 1. להינות בחופשה!
 2. לצלם את עצמכם- סרטון או תמונה, רצוי של כל המשפחה. 
 3. לעלות לאינסטגרם.
 4. לתייג אותנו: yalarent@ וגם יאלהחופשה#

זהו, אתם בתחרות!
מידי חודש נעבור על כל מה שהעלו ותייגו האורחים שלנו ונבחר את התמונה/ סרטון שהכי אהבנו.
רמז- כמה שהתוכן ישקף יותר כיף ויותר משפחתיות, כך הסיכוי להבחר גבוה יותר!

בתחילת כל חודש ניצור קשר עם הזוכים של החודש הקודם ונעדכן אותם טלפונית על הזכייה, ונתאם את החופשה. 

בהצלחה וחופשה נעימה!

תקנון

 1. תקנון זה בא להסדיר את תחרות ״חופשה מתנה״ שעורכת יאלהרנט (להלן ״החברה״) בקרב אורחיה. 
 2. התחרות תתקיים מידי חודש, החל מחודש פברואר 2023 ועד להודעה חדשה.
 3. ההשתתפות בתחרות:
 • יכול להשתתף מי שמתארח באחד מבתי הנופש של החברה ומלאו לו 18 שנה. 
 • אורח יכול להשתתף בחודש בו התארח בלבד. 
 • אין הגבלה על מספר התכנים שיכול אורח לעלות במהלך אותו החודש. 
 • תכנים שיכללו בתחרות הם רק תכנים שיתויגו ב-yalarent@ וב-יאלהחופשה#. שני התיוגים הכרחיים.  
 • לא יכולים להשתתף בתחרות עובדי החברה ובני משפחותיהם. 

       4. התכנים:

 • על התכנים לשקף את אווירת החופשה המשפחתית, ולהיות מותאמים לצריכה ע״י כל הגילאים. 
 • אין לכלול בתכנים המועלים כל תוכן פוגעני או מיני. אין להציג בתכנים כל דבר העובר על החוק או על מדיניות האירוח שלנו, בכלל זה- עישון בנכס, השמעת מוזיקה חזקה. 
 • התכנים המוגשים לתחרות חייבים להיות אמיתיים וניתנים לאימות, וזכויות היוצרים בהן, ובכלל זה, זכויות ההעתקה, הזכויות המוסריות, זכויות השימוש בהן, לרבות הזכות לעשות שימוש בתמונות או סרטונים באם יעלו, הכוללים תמונות אנשים או אלמנטים אחרים המהווים מושא לזכויות, במסגרת תחרות זו, על תנאיה כמפורט בתקנון זה, הינן בבעלות המשתתף.
 • יובהר, כי המשתתף בתחרות מביע הסכמתו כי החברה תהיה רשאית להשתמש בכל תוכן שיועלה  לצרכיה על פי שיקול דעתה בכל מדיה שתבחר עורכת התחרות, לרבות מדיה דיגיטלית, ללא הגבלת זמן וללא תמורה שהיא.
 • חל איסור מוחלט על המשתתפים לשתף/להעלות במסגרת התחרות כל פריט ו/או חומר המפר כל דין או הסכם ו/או אשר פרסומו יהווה הפרה של כל דין או הסכם, לרבות אך לא רק חומרים אשר שימוש בהם ו/או פרסומם יהווה הפרה של זכויות יוצרים או כל זכות קניין רוחני אחרת; הפרה של דיני לשון הרע או הוצאת דיבה; הפרה של דיני העונשין בקשר עם פרסומי תועבה; הפרה של דיני הגנת הפרטיות; פגיעה ברגשות הציבור או כל חלק ממנו; או הפרת חוזה או חובת אמון או סודיות.

       5. בחירת הזוכים:

 • הבחירה בזוכה היא בשיקול דעתה הבלעדי של החברה, והיא לא תידרש לספק כל סיבה לבחירה.
 • יודגש שבמידה וימצא שהתמונה/ סרטון הנבחרים אינם עומדים בתנאי התחרות, כגון: אינם צולמו בהלך חופשה באחד מבתי הנופש שלנו בחודש התחרות, תפסל הזכייה ויבחר זוכה חדש. 

       6. הפרס:

 • החופשה שתנתן במתנה תכלול שני לילות, באמצע שבוע (לא כולל חגים ומועדים), בחודש העוקב לחודש הזכייה (זאת אומרת- אם לקוח זכה בתחרות בחודש ינואר, החופשה תינתן בחודש פברואר), באחד מבתי הנופש שלנו ברחבי הארץ. החופשה לעד 6 אנשים, בכפוף לזמינות (ניתן יהיה לשדרג/ להוסיף אנשים בתשלום). 
 • עורכת התחרות רשאית לפי שיקול דעתה הבלעדי, לשנות את הפרס ולתת במקומו פרס דומה או שווה ערך ו/או לבטל את התחרות בכל עת והמשתתפים בה מוותרים על כל טענה ו/או דרישה בקשר לכך.
 • לא ניתן להחליף את החופשה בפרס כספי. 

       7. אחריות המשתתף

 • כל המשתתף בתחרות, ובכל הכרוך בה, עושה כן על אחריותו בלבד, והחברה ו/או מי מטעמה ו/או כל צד שלישי המשתף עמם פעולה בקשר עם התחרות, לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, הפסד, הוצאה ואובדן רווח (לרבות נזקי גוף ועוגמת נפש) אשר ייגרמו למשתתף בכל הקשור לתחרות הזו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, בכל הקשור לאופן ביצוע התחרות, לעדכון תנאי
  התחרות, לאופן קביעת הזוכה, לאופן קבלת ומימוש הפרס, ולכל החלטה ו/או פעולה אשר תקבל ו/או תעשה על סמך ההשתתפות בתחרות.
 • החברה לא תישא בכל אחריות כלפי המשתתף במקרה של מעשה ו/או מחדל של צד שלישי כלשהו, לרבות מחלוקת עם צד שלישי כלשהו בקשר עם התחרות.

         8. הזכות לבטל או להשהות את התחרות    

 • החברה שומרת על זכותה, הכפופה לשיקול דעתה הבלעדי, לבטל, לסיים, לשנות או להשהות את התחרות ולמשתתפים לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כתוצאה מכך.
 
        9. שונות:
 • עורכת התחרות אינה מתחייבת שהתחרות לא תופרע או תתקיים כסדרה ללא מגבלות או הפסקות, תנוהל ללא טעויות, תהיה חסינה מפני גישה לא מורשית, נזקים, קלקולים, אי דיוקים, שגיאות דפוס ותקלות, לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה, בקווי התקשורת, רשת האינטרנט, רשת המחשבים, ציוד, רשת החשמל ומערכות השונות באמצעותן מתנהלת התחרות. עורכת התחרות לא תישא באחריות בקשר עם ו/או כתוצאה עם כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה אשר עניינה נזק ו/או הוצאה וכיו"ב אשר יגרם למשתתף ו/או לצדדים שלישיים עקב גישה לא מורשית ו/או קלקולים ו/או אי דיוקים ו/או שגיאות ו/או טעות, תקלה, איחור, השמטה, מחיקה, שיבוש, או כל כשל טכני הנובע ו/או הקשור במערכות ו/או בתחרות, לרבות, אך לא רק, אי קליטת הרשמת המשתתף להשתתפות בתחרות, שיבוש
  פרטי המשתתף וכיו"ב.
 • עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את התחרות לפני המועד הנקוב, בין היתר, כל אימת שתתרחש תקלה או אירוע שאינו בשליטתה.
 • עורכת התחרות שומרת לעצמה את הזכות שלא להעניק את הפרס למשתתף שזכה במידה ויימצא שאותו משתתף נהג במרמה ו/או שלא בדרך שנקבעה בתקנון תחרות זה.
 • כותרות הסעיפים נועדו לנוחיות בלבד ולא יעשה בהם שימוש לפרשנות האמור בתקנון זה.
 • עורכת התחרות לא תישא בכל אחריות לכל נזק, פיסי או נפשי, מקרי, מיוחד או תוצאתי, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו תוצאות, ישירות או עקיפות שייגרמו לזוכה בתחרות, לרכושו ו/או לכל צד שלישי, בשל השימוש שעשה הזוכה בפרס והזוכה מוותר על כל טענה, תביעה או דרישה כלפי עורכת התחרות בקשר לכך.
 • עם קבלת הפרס מסכים ומתחייב הזוכה, כי עורכת התחרות, נושאי משרה בה, מנהליה, עובדיה, נציגיה וכל אדם או גוף אחר הקשור בתחרות זו ישוחררו מכל אחריות ומכל טענה לפיצויים, נזק או השבה אשר מקורם בהשתתפות בתחרות הנ"ל ו/או בזכייה, הנאה או שימוש בפרס.
 • כל שאלה ועניין הקשורים לכתיבת, תוקף, פרשנות ואכיפת תקנון זה, או הקשורים לזכויות וחובות המשתתף ועורכת התחרות בקשר עם התחרות, יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל.
 • המשתתף מתחייב כי לא תהיה לו כל טענה כלפי עורכת התחרות ו/או למי מטעמה בקשר לתחרות ו/או הליך התחרות.
 • למען הסר ספק תקנון התחרות הינו לצורכי יצירת שיח וקידום מכירות בלבד והתחרות לא תחשב כהגרלה כהגדרתה בסעיף 224 בחוק העונשין וזאת עקב העובדה כי הזכייה אינה בדרך של גורל.
 • על הפעילות ותקנון זה תחול הוראת סעיף 33 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לפיה ההכרעה ו/או הערכת חבר השופטים נשוא פעילות זו, לא יהוו נושא לדיון בבית משפט.

       10. יצירת קשר

 • בירורים או פניות בכל הקשור לתחרות זו, ניתן להפנות לחברה בכל אחד מהאופנים הבאים:
בהצלחה!